IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU S PESTICIDIMA

Naziv programa

Izobrazba o sigurnom rukovanju
s pesticidima

Obrazovni sektor

Poljoprivreda

Trajanje projekta

Osnovna izobrazba: 15 sati

Dopunska izobrazba: 5 sati

Izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima

Uvjeti upisa:

U program izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u E-radnu knižicu.

U skladu s odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14, 115/18) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), sve osobe koje prilikom obavljanja svoga rada dolaze u doticaj sa pesticidima moraju završiti program izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.
Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) članak 6. obveznici izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe.

Cilj edukacije je upoznati polaznike s propisima i zakonskim odrednicama uporabe pesticida, zahtjevima, uvjetima i postupcima rukovanja pesticidima, te postupcima u slučaju situacija opasnih za zdravlje ljudi, životinja ili okoliša.

Učilište FINIS provodi edukacije po Rješenju o ovlaštenju za provedbu izobrazbe Ministarstva poljoprivrede KLASA: UP/I-320-20/20-02/73, URBROJ: 525-07/0218-20-4 od 28.05.2020.