NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE UČILIŠTA FINIS

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE UČILIŠTA FINIS

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Učilišta FINIS od dana 30. rujna 2023., a sukladno odredbama članaka 38. – 43. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 6. Zakona o obrazovanju odraslih (NN 144/21) i Statuta Učilišta FINIS, Upravno vijeće raspisuje:

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Učilišta FINIS od dana 30. rujna 2023., a sukladno odredbama članaka 38. – 43. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 6. Zakona o obrazovanju odraslih (NN 144/21) i Statuta Učilišta FINIS, Upravno vijeće raspisuje:

NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Učilišta FINIS

Ravnatelj/ica mora ispunjavati sljedeće uvjete, sukladno članku 6. Zakona o obrazovanju odraslih (NN 144/21):

  • Za ravnatelja ustanove može biti imenovana osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti u izvorniku ili  presliku:

  • Dokaz o stručnoj spremi
  • Domovnicu
  • Životopis
  • Dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana raspisivanja natječaja)
  • Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od datuma objave natječaja)

 

Ravnatelj/ica se imenuje na razdoblje od četiri (4) godine. Ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja/icu.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Učilišta FINIS.

Natječaj je objavljen dana 30. rujna 2023. i bit će otvoren do 14. listopada 2023. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na e- mail: info@uciliste-finis.com ili poštom poslano preporučenom pošiljkom na adresu Učilište FINIS, Ulica postrojbi specijalne policije Zadar 12, s naznakom “Natječaj za izbor ravnatelja/ice Učilišta FINIS – Ne otvaraj”.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

O rezultatima izbora kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Klasa: 602-07/23-10/4

Urbroj: 2198-1-84-1-23-4

U Zadru, 30. rujna 2023. godine