Natječaj za izbor/ imenovanje ravnatelja/ice

Natječaj za izbor/ imenovanje ravnatelja/ice

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Učilišta FINIS, a sukladno odredbama članaka 38., 39., 40., 41. i 43. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 , 127/19) i članka 56. Statuta Učilišta FINIS, Upravno vijeće Učilišta FINIS na sjednici održanoj 14.01.2021. godine  raspisuje

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Učilišta FINIS

 

Uvjeti:

  • visoka stručna sprema
  • nastavnik ili stručni suradnik srednje škole koji ima potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje
  • najmanje 8 godina staža u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u javnim ustanovama koje se bave obrazovanjem.

 

Dodatni kriterij:

  • stručno andragoško usavršavanje u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

  1. dokaz o stručnoj spremi,
  2. domovnicu,
  3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
  4. program rada za mandatno razdoblje,
  5. životopis.

 

Ravnatelj se bira na vrijeme od 4 (četiri) godina. Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave na službenim elektroničkim stranicama Ustanove.

                              

Prijave se primaju na adresu: Učilište FINIS, Ulica postrojbi specijalne policije Zadar 12, 23000 Zadar, s naznakom „ Natječaj za ravnatelja/icu Učilišta FINIS – Ne otvaraj“.

 

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i prijave pristigle izvan roka natječaja neće biti razmatrane.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

UPRAVNO VIJEĆE

Učilišta FINIS, Zadar