Natječaj za izbor/imenovanje ravnatelja

uciliste finis plavi logo

Natječaj za izbor/imenovanje ravnatelja

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Učilišta FINIS, a sukladno odredbama članaka 38., 39., 40., 41. i 43. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 , 127/19) i članka 56. Statuta Učilišta FINIS, Upravno vijeće Učilišta FINIS na sjednici održanoj 25.01.2022. godine  raspisuje

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Učilišta FINIS

 

Uvjeti:

  • visoka stručna sprema
  • nastavnik ili stručni suradnik srednje škole koji ima potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje
  • najmanje 8 godina staža u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u javnim ustanovama koje se bave obrazovanjem.

 

Dodatni kriterij:

  • stručno andragoško usavršavanje u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

  1. dokaz o stručnoj spremi,
  2. domovnicu,
  3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
  4. program rada za mandatno razdoblje,
  5. životopis.

 

Ravnatelj se bira na vrijeme od 4 (četiri) godina.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta šalju se na adresu:

UČILIŠTE FINIS

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA –  NE OTVARAJ

Ulica postrojbi specijalne policije Zadar 12, 23000 Zadar

                              

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi, koji se u ovom natječaju koriste u muškom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o ishodu natječaja u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Upravno vijeće Učilišta FINIS

Natječaj je otvoren od 26. siječnja do 03. veljače 2022. godine.