MASLINAR

Naziv programa

Program osposobljavanja za
poslove maslinara

Obrazovni sektor

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Trajanje projekta

120 sati

Program osposobljavanja za poslove maslinara

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za poslove maslinara moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:
završena minimalno osnovna škola
polaznik ima navršenih 18 godina života
polaznik je priložio liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova msalinara

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u E-radnu knižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Primijeniti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi, skladištenju i preradi maslina

2.Koristiti alate i sredstva na siguran način

3.Prepoznati i suzbijati bolesti maslina

4.Prepoznati svojstva i kvalitetu maslinovog ulja na osnovu boje, mirisa i okusa

5.Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište

5.Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište

6.Primijeniti pravila zaštite na radu i zaštite od požara

7.Izvesti pružanje osnovne prve pomoći