RUKOVATELJ MOTORNOM PILOM

Naziv programa

Program osposobljavanja za

rukovatelja motornom pilom

Obrazovni sektor

Šumarstvo, šrerada i obrada drva

Trajanje projekta

60 sati

Program osposobljavanja za rukovatelja motornom pilom

Uvjeti upisa:

U program osposobljavanja za rukovatelja motornom pilom moguće je upisati polaznike koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:
polaznik ima završenu minimalno osnovnu školu
polaznik ima navršenih 18 godina života
polaznik je priložio liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice motornom pilom

Program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te se upisuje u E-radnu knižicu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1.Razlikovati vrste motornih pila, glavne dijelove i njihove funkcije

2.Pripremiti motornu pilu i površinu za rad

3.Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri sječi i obradi drva

4.Rukovati motornom pilom na siguran način

5.Provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja motorne pile u skladu s uputama proizvođača

6.Primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu.